بن‌بست جمهوری اسلامی

 

“حامد تقوی”

 

حاکمیت گرفتار سردرگمی شده است. تمام شیرازه‌های جامعه و اقتصاد دارد فرو میریزد.

تنها برنامه‌ی حاکمیت خفه کردن صدای نقادان و معترضان است.

هیچ کور سوی امیدی برای بهبودی برای ناکارآمدی حاکمیت وجود ندارد.

دولت سعی میکند با درز گرفتن و دروغ شکاف‌ها را بین ملت و حاکمیت را کم کند،

اما بی اعتمادی بین مردم و حکومت به قدری زیاد شده است

که حنای‌شان در بین آنها دیگر رنگی ندارد.
جمهوری اسلامی در این چهل سال ثابت کرده است که

پاسبان دزدهای بزرگ و کلاهبرداران عمده بوده است.

نظام بانکی نیمه ورشکسته‌ی ما که گرفتار وام‌های معوق

و دارایی‌های مسموم است که به سبب تحریم‌ها به این وضع گرفتار شده است.

فاصله‌ی طبقاتی حاصل سیاست های نئولیبرالیستی ای است

که در طول این سالها بر آن تاکید شده. بحران ‌محیط زیست

و همه ی اینها حاصل کلکسیونی از ساختارهای معیوب

و سیاست‌های نادرستی است که طی چند دهه سرنوشت ما را رقم زده ‌اند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما