به خاطر مردم کوتاه بیایید

مهرداد شاکری

این که حاکمیت به هیچ وجه حاضر نیست دست از اقدامات نادرست خود در منطقه بردارد فقط باعث به خطر افتادن زندگی میلیون ها ایرانی بر اثر کمبود کالاهای اساسی خواهد شد
این امر کشور را در آستانه فروپاشی قرار خواهد داد
کاش آقایان به خاطر مردم دست از شرارت بردارند و به فکر مردم باشند