به یاد بیاورید؛ با همین حسن روحانی بود که از کودتای ۸۸ عبور کردند


منبع:‌ کانال تگرامی GoftandNO

حسین روحانی به اعتراضات به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین واکنش نشان داده است و گفته است اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. او گفته است:« خوشبختانه طبق آمار این سه روزه، آنهایی که اغتشاش کردند عددشان بسیار کم است. خودم فیلم‌های بسیاری از این موارد را دیدم عدد اینها چند نفر و تعداد آنهایی که تخریب می کنند چند نفر هستند، عددی نیست و این به معنی هوشیاری و بیداری مردم است.»
او معترضانی که خودروشان را در خیابان خاموش کرده اند تهدید کرده است: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه بندان درست کنم. اگر راه بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می شود.»
حاکمیت جمهوری اسلامی متاسفانه موفق شده است اکثریتی را به سکوت و در نتیجه همراهی وادار کند. انتخابات ۹۲ را به یاد بیاورید که چگونه با فریب توانستند از کودتای ۸۸ عبورکنند. خامنه ای و روحانی و رئیسی مطمئن هستند که از این اعتراضات عبور می کنند چرا که ناتوانی گسترده دانشجویان و کارگران و روشنفکران را بخوبی تشخیص داده اند و تا توانسته اند میان آنان اختلاف انداخته اند. عدم سازماندهی اولیه برای طراحی اعتراضات و گسترش آنها بطور واضح باعث شده است که در روند تاریخی ۲۰ سال اخیر هر بار اعتراضاتی شروع شده است ما از قبل می دانستیم که شکست می خورد و این بار نیز به نظر نمی رسید موردی استثنا باشد. آن همراهی گسترده متاسفانه در این اعتراضات اتفاق نیافتاده است. در شهرهایی مانند تهران این اعتراضات بشدت بی رمق بوده است، شهری که اساسا باید به کلی متفاوت باشد.