بورل: تاسیس روابط خوب با ترکیه به نفع یونان و اتحادیه اروپا خواهد بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه یونان از منطقه اوروس واقع در نزدیکی مرز ترکیه با یونان، دیدن کرده و بررسیهایی انجام داد.

به گزارش ت رت فارسی، ژوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا ضمن ابراز اینکه تاسیس روابط خوب با ترکیه به نفع یونان و اتحادیه اروپا خواهد بود، ابراز داشت: “به همین دلیل با برقراری ارتباط با ترکیه باید دوباره امنیت را تاسیس کنیم.”

نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا که از یونان دیداری به عمل آورد، با نیکوس داندیاس وزیر خارجه این کشور از منطقه اوروس واقع در نزدیکی مرز ترکیه با یونان، دیدن کرده و بررسیهایی انجام داد.

وی سپس طی جلسه مطبوعاتی مشترک، ضمن اظهار اینکه برقراری ارتباط همسایگی خوب با ترکیه بیشتر برای یونان مفید واقع خواهد شدف گفت: “هیچ کسی به اندازه یونان دلایل مهمی برای برقراری روابط خوب با ترکیه ندارد. چرا که در هر صورت باید همسایگان خوبی باشیم.”

بورل در ادامه افزود: “برقراری روابط خوب همسایگی، بیشتر به نفع یونان خواهد بود. در هر حال اگر روابطی که برای برقراری همسایگی مورد نیاز میباشد را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که این مورد تا چه حد مهم میباشد. منافعمان را نیز باید در نظر بگیریم. به همین دلیل با برقراری ارتباط با ترکیه باری دیگر باید اعتماد جلب کنیم. توسعه روابط و حل مشکلات موجود، به نفع اتحادیه اروپا، ترکیه و یونان خواهد بود.”