بوی باروت به مشام‌ می رسد

✍️حسین ارغوانى

نشانه ها حکایت از وقوع یک جنگ قریب الوقوع بر علیه ایران در آخرین هفته های سکونت ترامپ در کاخ سفید دارند. خدا کند که جنگی در نگیرد. چون از این جنگ هیچکس به جز ملت ایران و بخصوص طبقات فرودست آن و تاسیسات زیر بنایی و حیاتی کشور اسیب نمی بیند و کشور ما به دوران تاریکی و توحش و قرون وسطی و عصر حجر باز خواهد گشت.

دولت ایران به اتکای شهرهای موشکی خود در برابر آمریکا و اسراییل گردن کلفتی و تنش آفرینی نکند که شهرهای موشکی اش همچون ترور سلیمانی و سقوط هواپیمای مسافری در سال گذشته به مویی بند است و به مدد فناوریهای پیشرفته تجسسی و تهاجمی و جنگ الکترونیک و سایبری و نفوذ ستون پنجم‌ دشمن در میان خودیها قبل از شلیک به دشمن بر سر خودشان خراب خواهد شد و یا انکه بجای اصابت به اهداف دشمن ، ملت ایران و اهداف خودی را مورد اصابت قرار خواهند داد.

مخالفان برانداز حکومت هم شادی نکنند و برای شروع جنگ ثانیه شماری و اتش بیاری نکنند. زیرا این جنگ بطور قطع رژیم را از پا در نخواهد آورد و سرنگون نخواهد کرد بلکه چون یک مار زخمی آن را نیمه جان رها کرده و به جان ملت ایران خواهد انداخت. چون دشمنان ملت ایران به این رژیم بصورت نیمه جان و زخمی باز هم نیاز دارند ؛ همچون جنگ اول امریکا و عراق پس از اشغال کویت که صدام را نیمه جان رها کردند و به جان ملت عراق انداختند. تا او آشکارا مردم را در شهرهای شیعه نشین و خیابانها به رگبار مسلسل ببندد و در گورهای دسته جمعی دفن کند. در حالیکه منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان عراق ایجاد کرده بودند تا کردها را از بقیه عراق جدا و از آسیب صدام حفظ کنند.

صدام‌ در فاصله جنگ اول و دوم خلیج فارس صدها هزار شیعه عراقی را در برابر چشمان غرب کشتار کرد بی آن که کسی بخاطر این کشتارها به او اعتراض کند. و بجای مجازات صدام‌، ملت عراق را با اعمال تحریم نفت در برابر دارو و غذا به سختی مجازات کردند و گرسنگی دادند و کودکان را دچار سوء تغذیه و تلف کردند.
چرا آمریکا برای ازادی کویت به عراق حمله کرد و برای حفاظت از کردها بر فرا کردستان منطقه پرواز ممنوع ایجاد کرد ولی هیچ کاری برای نجات بقیه مردم عراق از دست صدام‌ جنایتکار نکرد و چرا ۱۰ سال صدام را همچون بک مار زخمی و نیمه جان به حال خود رها کرد و به جان ملت بی دفاع عراق انداخت؟

برای دولت های غربی خصوصا آمریکایی ها ارزش نفت و منافع مادی بیشتر از جان انسانها و حقوق بشر است. برای آن ها مهم این است که دولت ایران منافع غرب را تامین کند و موجودیت دولت اسراییل را به رسمیت بشناسد و امنیت آن را تهدید نکند و در صورت تحقق این اهداف برای انها هیچ مهم نیست که دولت ایران با ملت خود چگونه رفتار کند؟

تجاوز نظامی ارتش آمریکا و متحدانش برای هیچ ملتی ازادی و دمکراسی را به ارمغان نیاورده و هیچ چیز به جز کشتار و خرابی و نابودی و ویرانی و تروریسم و هرج و مرج‌ و تجزیه کشورها را به بار نیاورده است. نمونه های آن را در همسایگی خودمان در عراق و افعانستان و در دیگر کشورهای منطقه جون لیبی و یمن و سوریه شاهدیم.