بیش از سی هزار امضا در مخالفت با شهردار شدن زاکانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

تعداد امضاهای شهروندان در مخالفت با شهردار شدن زاکانی در سایت کارزار از سی هزار امضا فراتر رفت.

در متن کارزار اصلی مخالفت با زاکانی، از وزیر کشور خواسته شده که تصمیم غیرقانونی شورای شهر ششم در انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران را تایید نکند.

حداقل سه کارزار دیگر در همین سایت در مخالفت با زاکانی به راه افتاده‌اند که در دو مورد از آنها امضاکنندگان خواستار تجدیدنظر شورای شهر در تصمیم خود شده‌اند.

در متن دیگری که خطاب به سازمان بازرسی کل کشور امضا شده، شهروندان خواستار دخالت این سازمان و جلوگیری از نقض قانون شده‌اند.