بیمه‌کردن حنجره هنرمندان تبلیغاتی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، یک خواننده موسیقی پاپ و آهنگساز اظهار کرد: تمام آحاد جامعه باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و هنرمندان به واسطه اینکه دوران اوج و ضعف دارند به طور قطع باید دارای بیمه‌نامه باشند.

به گزارش هنر ام‌روز، مجید اخشابی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت : از طرق دیگری غیر از خانه موسیقی و صندوق بیمه هنرمندان  تحت پوشش بیمه قرارداشته و اطلاعات چندانی درمورد بیمه هنرمندان وصندوق بیمه هنرمندان ندارد.وی درخصوص بیمه نامه های خاص هنرمندان مانند بیمه کردن حنجره هنرمندان، اینگونه بیمه نامه ها را تبلیغاتی دانسته و اینکه شخصی عضوی از بدن خود را بیمه کند را کار شایسته ای که در شان یک هنرمند باشد نمی داند.

این خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: افراد زیادی را بهصندوق بیمه هنرمندان معرفی کرده که این اشخاص در آنجا بیمه شده اند اما اطلاعات زیادی در مورد این صندوق و نحوه عملکرد آن ندارد.

اخشابی تصریح کرد:همه اشخاص باید بیمه باشند و داشتن کارتبیمه مانند کارت ملی یکی از الزامات هر جامعه پیشرفته است.

این خوانند موسیقی پاپ گفت: به هرحال باتوجه به اینکه کارهای هنری از لحاظ اقتصادی دارای امنیت شغلی نیستند  هنرمندان باید درراستای صیانت از هنر و آفرینش های هنری تحت پوشش بیمهقراربگیرند.

اخشابی اظهارکرد: اگر هنرمندان از لحاظ سلامتی، معیشتی و اقتصادی حمایت شوند می توانند کارخود رابه درستی انجام دهند.