بی برنامگی انتخاباتی که تا بیرون مرزها هم ادامه دارد!

شنیده ها

درحالی که گزارش‌های متعددی از عدم تمهید شرایط کافی برای رای‌گیری در همان ساعات اولیه در برخی مناطق تهران و شهرستانها خبر می‌دهد، روایت‌های ایرانیان مقیم آمریکا نیز حاکیست که ایرانیان مقیم در آمریکا و برخی کشورهای خارجی نیز شرایط مناسبی برای رأی دهی نداشته اند.

گزارش ها حاکیست که مکانهای رای‌گیری در آمریکا که تعداد زیادی از ایرانیان در آنجا ساکن هستند از ۵۵ محل به ۲۷ محل کاهش پیدا کرده است و در ایالتی مثل کالیفرنیا فقط ۴ صندوق تدارک دیده شده که عملاً دو صندوق آن از مراکز تجمع ایرانیان دور است.

برخی ایرانیان می‌گویند که بعضی از صندوقهای تدارک دیده شده نزدیک به ۱۰۶ کیلومتر با محلهای تجمع ایرانیان فاصله دارد.