بی خیال انتخابات مهندسی شده،از جنگ آب بگوئید

محمد ارسلانی

چه دلمان بخواهد چه نخواهد
انتخابات ۱۴۰۰ مهندسی شده تر از آن است
که بشود با تیتر زدن و مطلب نوشتن
و کمپین راه انداختن
فکری به حال آن کرد
تمامیت خواهان ماه هاست نسخه انتخابات ۱۴۰۰ را نوشته اند و پیچیده اند
اما در کش و قوس خبرهای انتخابات مهندسی شده
یک اتفاق تلخ در جای جای سرزمینمان در حال رخ دادن است
بی آبی آتش به جان مزارع و مراتع کشور زده
و مردم برای جرعه ای آب به جان هم افتاده اند
جنگ آب در روزهای پیش رو
و تابستان ۱۴۰۰
واقعی ترین و مخرب ترین جنگی خواهد بود
که ایرانمان تا به حال به چشم خود دیده است
این بار مردم روبروی هم قرار گرفته اند
و برادرکشی شاه بیت این جنگ شوم خواهد بود