تاریخ تکرار می شود؛ امیرکبیر فرمان عمومی برای زدن واکسن آبله داد دعانویس ها گفتند دسیسه کفار است

واکسن آبله را «ادوارد جنر» انگلیسی کشف کرده بود ولی در ایران هزاران نفر براثر آبله می‌مردند.

وقتی «امیرکبیر» فرمان واکسن عمومی داد، دعانویس ها شایعه کردند با این دسیسه کفار جن وارد خون می‌شود.

و خیلی‌ها نزدند و مردند؛

اما بیچاره ملتی که محکوم به تکرار تاریخ است، بدون امیرکبیر.