تازه ترین خبرها از انتخاب شهردار تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

دو دستگی میان اعضای منتخب شورای ششم بالا گرفته است و دو جبهه در برابر هم صف آرایی کرده اند.

یک جبهه که نیروهای با تجربه شهری بوده و مهدی چمران را با خود همراه کرده اند و جبهه دیگر هم با ریاست پرویز سروری تفاوت و تضارب دیدگاهی با هم دارند.

جبهه اول خواستار واگذاری ریاست شورا به مهدی چمران هستند و از شهرداری نیروهای متخصص حمایت می کنند.

جبهه دوم هم مدافع تصدی ریاست شورا توسط پرویز سروری بوده و حامی جدی شهردار سیاسی که نامزد ریاست جمهوری بود، هستند.

در حال حاضر دو جبهه در حال یارگیری بیشتر از میان اعضای منتخب هستند و تاکنون جبهه اول یعنی با تجربه های مدیریت شهری توانسته اند، تعدادشان را به ۱۲ نفر برسانند.

سروری و حامیانش هم تاکنون ۹ منتخب را با خود همراه کرده اند.

احتمال دارد در صورت انتخاب گزینه یکی از جبهه ها برای شهرداری، ریاست شورا در اختیار جبهه مقابل قرار گیرد.