تبدیل کردن تعداد زیادی از شهرهای کشور به شهرستان ، سلاح دیگر اصولگرایان مجلس برای بهره برداری در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها

شنیده ها حکایت از آن دارد که اصولگرایان مجلس در پشت پرده قصد دارند شهرهای مختلفی در کشور را در تقسیمات جدید کشوری به شهرستان تبدیل کنند.

متاسفانه تیم رحمانی فضلی در وزارت کشور نیز با اصولگرایان مجلس در این رابطه هماهنگ شده اند.

برخی از استانداران و فرمانداران در برابر این فشارها مقاومت کرده اند اما با توجه به هماهنگی تیم رحمانی فضلی با نمایندگان اصولگرا ، بعید است مقاومت فرمانداران و استانداران معترض به نتیجه برسد.