تجمع تعدادی از بازنشستگان صدا وسیما رو بروی مسجد بلال در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق آن ها و شاغلین طبق مصوبه دولت در سال ٩٩

شاغلین و کارمندان صدا وسیما جزء محروم ترین کارمندان جامعه هستند

البته نه مجری ها و آن هایی که جلوی دوربین هستند

منظور از محرومیت مربوط به کارمندان فنی و متخصص هست