تحجری که از نفهمی زاده می شود!

شفیعی کدکنی به نقل از ابتهاج تعریف میکرد: در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم دیدم قبل از اینکه بذارنش تو قبر، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند، توی کف قبر ریختن.

از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد، سوال کردم که: این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار برای فرد مسلمان مستحبه و ما مدتهاست برا تمام مرده هامون اینکار رو انجام میدیم .

چون برام تعجب آور بود سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف،

بهش گفتم :کجاش نوشته؟

طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت، آورد که بفرما.

دیدم نوشته” کف قبر مسلمان، مستحب است یک وجب پهن تر باشد”

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج | مجله ...