تحریم مقامات امریکایی ، شوخی مضحک یا گاف سیاسی

مهرداد شاکری


ایران در ادامه تحرکات عجیب و غریب سیاسی و بین المللی
دست به تحریم تنی چند از مقامات دولت امریکا زده است
تحریم ترامپ و دولتمردان وی وقتی اثر گذار است
که در مناسبات بین المللی
ایران کشوری در تراز جهانی به حساب بیاید
و دنیا مجبور به اطاعت از ایران باشد
اینگونه رفتار دولتمردان ایرانی
در تحریم مقامات دیگر کشورها
وقتی قدرت اجرایی نداشته باشد
یا یک شوخی مضحک سیاسی است
یا یک گاف سیاسی بزرگ