تحریم ها به مرحله سخت تر رسید

مهرداد شاکری

امروز ایالات متحده امریکا بخش آخر تحریم های نفتی را اعلام خواهد کرد و هیچ کشوری دیگر از معافیت برخوردار نخواهد بود
با توجه به حجم گسترده نفوذ تحریم ها و عملکرد دولت ترامپ فروش نفت ایران به نقطه صفر خواهد رسید
این امر فروپاشی اقتصاد وابسته به نفت ایران را در پی خواهد داشت
روزگار بر مردم سخت تر از همیشه خواهد شد
جمهوری اسلامی یا از مواضع خود کوتاه می آید یا زندگی مردم و بعد از آن خود حاکمیت نابود خواهد گردید
خامنه ای با آزمونی بزرگ روبروست