تحریم ها گلوی خامنه ای را فشار می دهد

مهرداد شاکری

با تحریم رهبر ایران و بیت رهبرایران از طرف امریکا این تحریم ها وارد مرحله جدیدی گردید
با تحریم مستقیم رهبرایران و دفتر وی امریکا توان مصادره و بلوکه کردن میلیاردها دلار از دارایی های رهبر ایران را در خارج ازکشور دارد
این تحریم ها چه از جنبه سیاسی و یا اقتصادی برای ایران بسیار زیانبار می باشد و رهبرایران را تحت فشارهای شدید مالی و روانی قرار خواهد داد
اما از یک منظر دیگر رهبرایران فشار وارده برمردم در قبال این تحریم ها را واقعی لمس خواهد نمود