تحقیر زنان ایرانی در بیابان های اطراف تهران ؛ زنانی که برای تماشای مسابقه فوتبال آمده بودند

 

 

مهرداد شاکری 

 

به دختران گفتند سوار اتوبوس شوید

تا شما را به داخل ورزشگاه ببریم،

اما آنهارا از محوطه ورزشگاه آزادی بیرون بردند

و درها را به روی‌شان بستند

و شبانه آن‌ها را در بیابان‌های اطراف ورزشگاه رها کردند!

این نوع برخورد حاکمیت با زنان و دختران ایرانی

که در مدنی ترین و زیباترین حالت ممکن

برای تماشای دیدار فوتبال به ورزشگاه آزادی آمده بودند

اوج بی شرفی و نامردی است

تحقیر زنان و دختران ایرانی

خارج از ورزشگاه

و بدست برگزارکنندگان امنیت ورزشگاه ها اتفاق افتاده

آنان خود ، زنان ایرانی را اینگونه تحقیر میکنند

و شعار واغیرتا سر می دهند

که رفتن زنان به ورزشگاه باعث فساد میشود

ام الفساد خود شمایید

نه زنان پاک و نجیب سرزمینم ایران

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما