تحمیل فشار به فتاح برای عذرخواهی

✍️علی علیزاده


میگویند فتاح اطلاعات غلط داده و جز عذرخواهی چاره نداشته. اینکه عذر بدتر از گناه است. مـدیر عـالیرتبه نظام‌ جـلوی دوربین تلویزیون ده نفـر را متهـم به غصب غیر قانونی امـوال مستضعفان کرده وبعد ازده روز ملتهب کردن کشوریادش آمده اطلاعات اش غلط بوده؟‌ و کل ماجرا با یک عذرخواهی تمام میشود؟

اولا فتاح اگر اینقدر پرت و غیردقیق و بی‌تقواست چطور در نظام اینقدر رشد کرده و به چنین مقام مدیریتی عالی در نظام رسیده؟

دوما اگر واقعا براساس اقرار خودش سخنانی چنین غیردقیق و اشتباه زده و رسما سیاهنمایی وتبلیغ دروغ علیه نظام کرده چراقوه قضاییه ونیروهای امنیتی ورودنکردند ودستگیرش نکردند؟

اگر یک دانشجو یا یک روزنامـه نگار، یک صـدم اتهامـات فتاح را به شخصیت های نظام وارد میکرد شبانه میریختند و دستگیرش میکردند.آیا خون فتاح رنگین تر است؟

اما نه. من فکر نمی‌ کنم فتاح اینقـدر بی‌تقوا و دروغگو بوده باشد که در مصاحبه ده روزپیش از بالا تا پایین نظام را به اشتباه بازخواست کرده باشد و باعث سیاهنمایی علیه کل نظام شده باشد و ده روز بعد یادش آمده باشد که حرفهایش اشتباه بوده.

برعکس.گمان میکنم نیت اولیه‌ فتاح خیر وهدفش بازگرداندن اموال مستضعفان بوده. اما نتوانسته. اما زورش نرسیده. چرا که امثال حداد عادل رفتند و از رهبری برای خود سنگر ساختند و تلـویحا گفتند اگـر بخواهی ما را بزنی ما هم جاخالی می دهیم تا تیر به رهبری بخورد.

حدادعادل ممکن است امروزاحساس پیروزی واعـاده حیثیت داشته باشد ولی باید بداندکـه مـزه خیلی تلخی زیر زبان مردم است.تحمیل فشار به فتاح برای عذرخواهی از حداد به افکار عمومی این پیام را می دهد که کلیت نظام جمهوری اسلامی، هنوز اراده لازم برای مبارزه جدی با فساد را ندارد.

و البته فتاح هم کـه قراربود یکی از نامزد های جدی ریاست جمهوری باشد ده ماه قبل از انتخابات محک خورد و با عقب نشینی و عـذرخواهی نشان داد مـرد میدان دفاع از حقوق مستضعفان نیست.

فتاح به رغم داشتن حمایت افکارعمـومی نتوانست حتی جلوی فشار حداد بایستد. مسلما فردی مثل فتاح دیگـر نمی تواند در آینده در هیچ مناظره‌ای ادعا کند که مقابل اژدهای هفت سر شبکه عظیم فساد خواهد ایستاد. یعنی دیگر کسی او را باور نمیکند.

اما اشتباه نکنید. نباید نا امید بود.اتفاقا اینهـا لحظات روشنی است. جامعه عمیقا نسبت به تبعیض و رانت وبیت‌المال حساس شده. و اگر جامعـه بیدارشود وپرسشگری را جدی بگیرد، مقامات و مسئولان چاره‌ای ندارند جز اینکه عقب نشینی کنند.

جنبش مبارزه با رانت وتبعیض وفساد،سوپرمن‌ لازم ندارد.خود مامردم عادی کافی هستیم.