تخریب حسن روحانی توسط روحانیون شناخته شده و در فضای مجازی پروژه جدید اطلاعات سپاه

شنیده ها حکایت از آن دارد که دستور تخریب گسترده حسن روحانی از طرف سازمان اطلاعات سپاه در فضای مجازی و از طریق روحانیون به نام در دستور کار قرار گرفته است.

طی ماه های اخیر این حرکات به صورت جسته و گریخته انجام گرفته که نمونه آن اقدام احمد جهان بزرگی در شبکه چهار سیما بود که به دلیل استفاده وی از واژه های نامناسب ابتر ماند.

اما گویا پس از دهه فجر این اقدام ها چه در فضای مجازی و چه توسط روحانیون شناخته شده قرار است به صورت پرشتاب بر علیه حسن روحانی صورت گیرد.

گویا عدم تاثیرگذاری تیم حسن روحانی بر انتخابات ۱۴۰۰ و نیز خارج کردن نام حسن روحانی از گردونه افراد مطرح برای رهبری آینده از جمله دلایل این تخریب ها می باشد.

اقدام تخریبی که بر علیه صادق لاریجانی با مطرح کردن ۶۳ حساب وی و هم چنین جاسوسی دخترش در زمان ریاست او بر قوه قضائیه و دستگیری اکبر طبری پس از آن ، برای خارج کردن نام او از لیست افراد محتمل برای رهبری آینده موثر افتاد.