تخفیف مجازات رضا گلپور و تبرئه او از برخی اتهام های قبلی

رضا گلپور از برخی اتهامات سابق خود از جمله جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده و برخی از احکام صادره برای وی نیز تقلیل یافته است.

گلپور که در دادگاه اولیه به ٢٨ سال و نیم زندان محکوم شده بود اکنون در دادگاه تجدید نظر به ١۵ سال زندان محکوم شده است.

نکته قابل توجه حکم تجدیدنظر وی تبرئه از جاسوسی برای اسرائیل است.

اگرچه گفته شده او اهمال نظرها و بی مبالاتی هایی نیز در این مسئله داشته است.