تخلف انتخاباتی سردار اسماعیل کوثری

شنیده ها

در حالی که اسماعیل کوثری بدون استعفا دادن از مشاوره عالی سپاه در روزی برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده است که سردار جوانی در همان روز در گفتگویی ورود سردار سعید محمد در فعالیت انتخاباتی را بدون طی تشریفات قانونی مورد اعتراض قرار داده و از آن به عنوان یک تخلف نام برده بود.

سردار اسماعیل کوثری در گفتگو با روزنامه اعتماد در اسفند ماه سال گذشته با عنوان مشاور عالی فرمانده سپاه درباره موضوع سردار سعید محمد، اعلام می کند که مطابق قانون نیروهای نظامی برای انتخابات ریاست جمهوری نیازی به استعفا ندارند اما برای انتخابات مجلس، باید استعفا دهند.

با این وجود اخبار حکایت از فعالیت اسماعیل کوثری در سپاه و عدم استعفای وی از پست سازمانی اش داشته است.

علی رغم صراحت منع قانونی، سوال مهم این است که سردار کوثری چگونه ثبت نام کرده است؟!

وقتی استعفا نامه ای ارائه نشده، چگونه ثبت نام صورت گرفته است؟