⏯ تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت آذر آب اراک

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز جاری علیرغم تلاشهای استاندار اراک و نیروهای امنیتی کارگران معترض شرکت آذر آب اراک به خیابان آمدند.