ترور فخری زاده و بیست جاسوس موساد

محمد ارسلانی

با یک حساب ساده سرانگشتی میتوان به عمق نفوذ دستگاه امنیتی اسراییل در ایران پی برد
موساد برای موفقیت در انجام عملیات ترور محسن فخری زاده
حداقل از بیست نفر نیروی نفوذی آموزش دیده و مجرب استفاده نموده است
قطعا این بیست نفر سالها برای انجام چنین عملیاتی آموزش دیده اند
چون از بعد امنیتی این آخرین عملیات این گروه جاسوسی به شمار می آید
با توجه به اهداف پرشماری که برای نابودی کامل برنامه هسته ای ایران در بعد نظامی
پیش روی اسرائیل قرار دارد
خدا می داند چند بیست نفر دیگر
راحت و آسوده تا زمان انجام عملیات های مدنظر موساد
در ایران زندگی میکنند