تست زنی بذرپاش برای انتخابات ریاست جمهوری

بذرپاش به توصیه برخی از اطرافیان خود در حال تست زنی انتخابات ۱۴۰۰ است

رویدادی که پس از مسئله ریاست بر دیوان محاسبات می تواند پوست خربزه ای دیگر برای این جوان جویای نام شود.

استدلال و اصرار اطرافیان وی مبنی بر حضور به علت تاکید بر توان مناظره ای است.

اطرافیان وی معتقدند که مسئله مناظره و توان مناظره مهم بوده و بذرپاش می تواند در خلال انتخابات ۱۴۰۰ به یک پدیده تبدیل شود(!)

لازم به ذکر است بعد از مسئله ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات و کمپین های تخریبی گسترده احتمال تایید صلاحیت وی افول کرده و دچار چالش های جدی شده است.

بهتر است ایشان از این فضا فاصله گرفته و خود را به واسطه هوی و هوس های بیهوده درگیر چالش های دیگری نکند و گرنه دچار مشکلات جدی تری خواهد شد.