تشکیل کمیته بررسی متن توافق وین

شنیده ها

شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد داده تا کمیته ای تحت عنوان تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ برقرار شود و قبل از اینکه متن نهایی توافق در وین امضا شود این کمیته متن توافق را بازبینی و بررسی کرده و نظر نهایی خود را به تیم مذاکره کننده اعلام کند.

این پشنهاد با موافقت رهبری همراه شده و مقرر شده است که این کمیته با ترکیبی از مجلس، نمایندگان دولت و شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد.

تشکیل این کمیته خود نشانگر جدی بودن مسئله وین و توافق قریب الوقوع احتمالی است.