تصویری از استاد علامه علی اکبر دهخدا، در حال تدوین لغتنامه در منزل شخصی

تصویری از استاد علامه علی اکبر دهخدا، در حال تدوین لغتنامه در منزل شخصی