تصویری متفاوت از دیدار دیپلماتیک روحانی با سفرای جدید ایران در ۶ کشور

تصویری متفاوت از دیدار دیپلماتیک روحانی با سفرای جدید ایران در ۶ کشور