تصویر دیده نشده از محمدرضا شجریان

این تصویر در اواخر دهه ۱۳۲۰ در باغ وکیل آباد مشهد برداشته شده است.

نوجوان نشسته در وسط تصویر محمد رضا شجریان است.