تصویر ماهواره‌ای از ناوچه آسیب ‌دیده کنارک، قبل و بعد از اصابت موشک