تصویر هوایی از محل انفجار در بیروت

تصویر هوایی از محل انفجار در بیروت