تصویر هوایی از ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه ۶/۶ ریشتری ازمیر

تصویر هوایی از ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه ۶/۶ ریشتری ازمیر