تطهیر طالبان به چه قیمتی

محمد هادی بازیاری(میثم)

طالبان قصد دارد همزمان با خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان
با اشغال کامل افغانستان ، خود را به عنوان قدرت سیاسی و نظامی برتر در این کشور معرفی نماید
حمایت های گسترده مالی و نظامی ایران از طالبان در طول سال های گذشته بر کسی پوشیده نیست
همانطوری که جنایت های این گروه تروریستی نیز بر کسی پوشیده نیست
و خاطره آن از ذهن مردم مظلوم افغانستان پاک نخواهد شد
سیاست حاکمیت در ایران با حمایت کامل از این گروه و پشتیبانی
نظامی و عملیاتی و مالی از این گروه تبیین شده است
بلندگوهای رسانه ای وابسته به حاکمیت نظیر کیهان و رائفی پور
قصد تطهیر و مقدس سازی این گروه تروریستی را به بهانه مبارزه با آمریکا دارند
این خطای استراتژیک حاکمیت در کوتاه مدت و بلند مدت قطعا به ضرر امنیت ملی ما خواهد بود
و دور نیست زمانی که طالبان با سلاح و امکانات ایرانی چشم طمع به خاک و ناموس ما داشته باشد