تعدد تیم و رسانه های تبلیغاتی-انتخاباتی در ستاد قالیباف/ روزنامه‌های پای کار آقای رئیس مجلس

ستاد تبلیغاتی محمدباقر قالیباف بیشترین تکثر و تنوع تیم و رسانه تبلیغاتی را در اختیار دارد؛ در کنار مزیت های این اتفاق، البته این تکثر در جاهایی به ایجاد اصطکاک و فرسایش منجر شده است.

همین هفته گذشته بود که قالیباف دو حکم جدید برای دو فعال رسانه ای زد؛ هر چند قالیباف برای دو جایگاه حقوقی این حکمها را زده بود، اما کاملا مشخص است که درصدد افزودن بر تعداد و توان تیم تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری بوده است. وحید یامین پور مشاور رئیس مجلس و علی رجبی رئیس اداره اخبار مجلس شدند و در همان ابتدا، انتخاباتی بودن این انتصابها در سایت ها و رسانه ها بازتاب پیدا کرده بود.

در هر حال، تیم انتخاباتی قالیباف از تکثر تیم و افراد رسانه ای برخوردار است و در مواردی این اتفاق، به ایجاد اصطکاک منجر شده است. در همین ماجرای سفر به روسیه بخشی از مطالب، توئیت ها و تحلیلهای تیم های چندگانه آقای رئیس مجلس، کار را برای او اتفاقا سخت تر کرد. با این حال این تیم در تلاش خواهد بود تا از سایت ها و رزونامه هایی که در خدمت تبلیغ قالیباف هستند، بهره برداری مناسبی داشته باشد.

از جمله روزنامه هایی که پای کار قالیباف هستند، قطعا صبح نو و رسالت در ردیف اول جای می گیرند که به نسبت حال و روز کلی روزنامه ها، می توان گفت با همین شمارگان محدودشان می توانند جریان ساز باشند.

بعد از این دو، روزنامه هایی همچون خراسان، جوان و عصر ایرانیان هم در تیترهای خود، هوای قبالیباف را دارند که غیر از خراسان که در استانهای خراسان دارای مخاطبانی است، بقیه، شمارگان بسیار محدودی دارند. به تبع عصر ایرانیان که عمدتا روی دکه ها هم دیده نمی شود، احتمالا روزنامه تجارت هم پای کار قالیباف خواهد بود. چون این دو رسانه در یک محل اسکان و ارتباطاتی باهم دارند. در ادوار گذشته لوگوی روزنامه راه مردم هم در اختیار ستاد قالیباف بوده است.

در ماجرای سفر قالیباف به روسیه که با تحلیهای مثبت و منفی زیادی مواجه بود، این روزنامه ها، مخصوصا سه روزنامه اصلی ستاد یعنی رسالت، صبح نو و خراسان تلاش کردند به طرفداری از قالیباف و برجسته کردن اهمیت این سفر بپردازند.

روزنامه جوان را هنوز نمی توان طرفدار کامل قالیباف قلمداد کرد و عمدتا از جهات دیگری به برجسته کردن سفر پرداخته است.