تعظیم چین به امریکا

 

سهراب سهیلی 

 

ترامپ پس از به قدرت رسیدن،

شعار امریکا اول را مبنای خود قرار داد.

او که پیشینه سیاسی ندارد

اما پیشینه بلدی در اقتصاد دارد،

هدفش رفاه اقتصادی مردمش بود.

او وعده تولید شغل و کاهش تورم

و افزایش بهره وری را به مردم داد.

و تا کنون هم به وعده های خود عمل کرده است.

او توانست تعداد زبادی شغل ایجاد کند

و اقتصاد امریکا را به رشد چهار درصد برساند.

یکی از راهبردهای اقتصادی او

تعرفه های سنگین بر کشورهای اروپایی و آسیایی بود.

چین از جمله کشورهای هدف امریکا بود.

رئیس جمهور امریکا علنا اعلام کرد

که کشورش با چین در یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

چین اگر چه مقابله به مثل می کرد

اما در نهایت نتوانست به اراده امریکا در همه جا نه بگوید.

چین که حافظ برجام بوده

و از این حمایت خود سود کلان می برد،

با وجود آنکه ابتدا به هشدار امریکا توجهی نکرد،

اما بعد از آنکه دید ترامپ با احدی در قضیه ایران شوخی ندارد،

بر سیاست های برجامی خود تجدید نظر کرد.

چین واردات نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد.

حاکمیت جمهوری اسلامی گویی دارد آرام آرام

یاران خود را از دست می دهد.

چین و روسیه اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران

اکنون به فرامین ترامپ بله می گویند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما