تعمدى در کاهش مشارکت در انتخابات است!

✍️رضا ادبیان

اگر رئیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود تکلیف دو مسئله و دو گروه برای همیشه مشخص خواهد شد.

گروه اول آن دسته از افرادی که سالها برای عدم شرکت مردم در انتخابات در تلاش بودند و با تبلیغ این موضوع که نظام محتاج رای مردم است و با عدم حضور مردم در پای صندوق های رای، از نظام مشروعیت زدایی خواهد شد و پای نهادهای بین‌المللی برای برگزاری انتخابات آزاد به میان خواهد آمد و رژیم دچار فروپاشی خواهد شد و …

که یکی از مبلغین این موضوع شخص رضا پهلوی است که همواره بر طبل عدم مشارکت مردم در انتخابات کوبیده است.

حال با این نحوه بررسی صلاحیت ها از جانب شورای نگهبان قابل حدس است که میزان مشارکت به طرز چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع بیانگر این می‌باشد که در آن تعمدی است و آن اینکه؛ نظام هم تمایلی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در این برهه ندارد و با این نحوه بررسی صلاحیت ها، بدنبال هدف معینی میگردد.

اینگونه مشخص خواهد شد که رای ندادن و عدم شرکت در انتخابات قادر به ایجاد هیچگونه اهرم فشاری در دست جامعه نیست و با مشارکت حداقلی مردم در انتخابات هیچ کدام از آن وعده های پوشالی افراد متعلق به گروه اول محقق نخواهد شد.

نه نظام دچار فروپاشی خواهد شد، نه باعث از بین رفتن مشروعیت نظام در سطح بین المللی خواهد شد و نه هیچ اتفاق بخصوصی که این گروه مدام ورد آن را می‌خوانند.

گروه دوم طیفی در درون و بیرون حاکمیت است که همواره با حسرت یکدست شدن نظام وعده بهبود و سامان کشور را داده اند و با تاختن به طیف های مخالف خود، آنها را به دشمنی و کارشکنی و خیانت و جاسوسی و اینگونه موضوعات متهم کرده اند.

حال به قول حضرت سعدی:

بیار آنچه داری ز مردی و زور
که دشمن به پای خود آمد به گور

با حضور قالیباف در راس قوه مقننه ، رئیسی در راس قوه مجریه و جانشین وی از همان طیف در راس قوه قضاییه، کل نظام یکدست خواهد شد و حال این گوی و این میدان!
تکلیف دسته اول و کسانی که به وعده های این گروه دل خوش کرده بودند که روشن است.

تکلیف دسته دوم هم در آینده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

فقط اگر امورات کشور در این یکدستی و یکرنگی و یگانگی اجزای نظام به سامان نشد، آن وقت این جریان یقه چه کسی را خواهد گرفت و کدام وزیر را به خیانت و کدام رئیس جمهور را غربگرا و کدام کابینه را انحرافی خواهد خواند ؟