تعیین زمان و شعبه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی در دادگاه انقلاب تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، در تاریخ ۶ مردادماه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. وی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت و پس از تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، در تاریخ ۶ مردادماه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. وی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت و پس از تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.