تغییرات عجیب در کُتب درسی ادامه دارد؛ حذف ویژگی‌های کوروش در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ در ادامه تغییرات عجیب کتب درسی، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم در بخش تاریخ ایران باستان و درس مربوط به سلسله هخامنشی تا سال گذشته بندی وجود داشت که در آن کوروش را پادشاهی خردمند و خوش رفتار و عادل معرفی می کرد که امسال از کتاب حذف شده است.