تغییرات گسترده در مقام های لشگری و کشوری تحت نظارت رهبری طی ماه های آینده

شنیده ها حکایت از آن دارد که رهبر ایران قصد دارد دست به تغییرات گسترده و عزل مقام های کشوری و لشکری زیر مجموعه خود ، طی هفته ها و ماه های آینده بزند.

در این دوره از تغییرات گسترده ، حداقل ۲۰۰مقام لشگری و کشوری عزل و جای خود را به نیروهای جوان تر خوهند داد.

گویا این تغییرات همزمان با تاکید رهبری مبنی بر لزوم استقرار دولت انقلابی و جوان صورت می گیرد ، کنایه ای که تحلیل گران از آن به عنوان استقرار دولت سپاهی و تندرو یاد می کنند.

این تغییرات در آستانه انتخابات آتی می تواند منتقل کننده نگاه رهبری به جریان های سیاسی و مردم باشد تا در انتخاب خود ، چه برای ریاست جمهوری و چه شوراهای اسلامی ، دقیقا مطابق با دیدگاه او عمل کنند.

اگر چه اکثریت مردم همواره در انتخابات های پی در پی بر تقابل دیدگاه های خود با رهبری پافشاری و تاکید کرده اند اما چنان چه شور انتخاباتی بر فضای کشور حکمفرما نشود و بدون حضور اکثریت مردم ، انتخاباتی سرد برگزار شود ، انتظار می رود در سال آینده در اکثر مناصب اجرایی و نظامی کشور شاهد حضور نیروهای جوان و تندرو باشیم که صد البته این اتفاق ، برای آینده کشور و پیشرفت آن خوشایند نخواهد بود.

✍️ دیدگاه شما 🙏