تغییر و اصلاح چهره (بوتاکس) محسن رضایی

موضوع تغییر و اصلاح چهره (بوتاکس) محسن رضایی این روزها از سوژه های داغ شبکه های اجتماعی است.

در این تصویر تفاوت قابل مشاهده است.

هرچند به گفته برخی پزشکان مواد اولیه استفاده شده برای بوتاکس مرغوب نبوده!