تلاش ایران برای بروز جنگ در خلیج فارس و منطقه

مهرداد شاکری

دزدی های دریایی سپاه در خلیج فارس و گروگان گیری کشتی ها و نفت کش های خارجی به بهانه تلافی اقدام انگلیس درتوقیف نفت کش ایرانی ، به این سادگی ها که تصور میرود نیست و سناریوی پیچیده ای در پشت آن قراردارد

ایران امسال در موسم حج توانسته تعدادی از نیروهای زبده عملیاتی خود را به عربستان در قالب حجاج ایرانی اعزام نمایند
استراتژی دزدی نفت کش ها اگر جواب ندهد و اروپا را تنبیه نکند
ایران با ماموران خود در عربستان دست به انتقام سختی از عربستان خواهد زد
به نظر می آید ایران میخواهددر منطقه جوی خون راه بیندازد