تلاش برای تعطیلی نماد تولید ملی ایران؛ «چینی مقصود» هم در آستانه نابودی قرار گرفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدولت دوازدهم رفت و مدیران جدید در حال جایگزینی هستند؛ در زمان فطرت دولت در ایران، باند های قدرت در حال تلاش برای بسط قدرت و بلعیدن بی سر و صدای برند تولید ملی ایران یعنی «چینی مقصود» هستند

«چینی مقصود» زمانی برند تولید ملی محسوب می شد؛ در آستانه تعطیلی کامل و تصاحب توسط «گروه توسعه ملی» است. قرار است روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه بدون طی شدن شرایط قانونی و به دور چشم نهادهای نظارتی یک نماد «تولید ملی» ایران با عناوین مختلف در اختیار یک گروه خاص قرار گیرد.

ﺷـﺮﮐﺖ «ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد» ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ دارای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﺴـﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺘﻨﻮع داﺷـﺘﻪ و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل زاﯾﯽ داشته است اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دلیل سوء استفاده یک گروه در توسعه ملی با همکاری فردی به نام مهدی ایمانی در حال تعطیل شدن است.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در طی ۲۰ سال گذشته سهم ۳۵ درصدی توسعه ملی پرداخت نشده اما با این وجود روز پنج شنبه قرار است مهم ترین تولیدی کشور به حراج گذاشته شود.

بنابر این گزارش از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۳۵ درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و اﺻـﻼح ﺳـﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳـﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻪ ۶۵ درﺻـﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻـ ﯽ اﺳـﺖ ﻟﺰوم ورود ﺟﺪی سازمان های نظارتی و اطلاعاتی ﺟﻬﺖ رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﺿﺮورت دارد.

ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﻮﺳـﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد(ﺷـﺎﻣﻞ ۲۰ﺷـﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﺎرﮔﻞ ﺷـﺮق، ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺳـﺎﯾﻨﺎ، آذﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ، ﻗﺎﺷـﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳـﺎ، ﺳـﻔﯿﺪ ﻓﻮم و …) ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰۰ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در حال ورشکستگی کامل است.

با توجه به عدم شفافیت مجمع عمومی، لازم است شرایط برگزاری مجمع و عملکرد مدیران کنونی توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد؛ بررسی عملکرد مالی مهدی ایمانی( مدیر کنونی ) در جهت حفظ بیت المال و حقوق سهامداران لازم و ضروری است.