تلاش سپاه برای اجبار ظریف به تبعید

محمد ارسلانی

رسانه های وابسته به سپاه در فضای مجازی
سعی در القای خبر فرار ظریف از کشور
و عدم بازگشت وی به ایران دارند
آنان مدعی هستند که بیت رهبر ایران
به ظریف و خانواده اش امان نامه داده اند
اما ظریف در مکان نامعلوم خود را ایزوله نموده است
پخش این گونه اخبار دروغ و جهت دار
فقط و فقط با هدف فشار بر ظریف برای خروج از کشور انجام می شود
سپاه و بیت رهبر ایران قصد دارند با پروژه نابودی ظریف
نظر مثبت قشر ناآگاه و جو زده جامعه را جلب نمایند