تنظیمات امریکا در مورد مهاجرین

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممهاجرینی که از مرز مکزیک وارد امریکا خواهند شد، درخواست پناهندگی نخواهند کرد

مهاجرینی که از مرز مکزیک وارد امریکا خواهند شد، درخواست پناهندگی نخواهند کرد.

امریکا در مورد این پناهندگان تنظیمات جدیدی انجام داد.

براساس تنظیمات مشترک وزارت دادگستری و امنیت داخلی امریکا که در روزنامه رسمی این کشور انتشار یافت، مهاجرینی که از کشورهای امریکای مرکزی و یا کشور ثالث از خاکهای مکزیک وارد خاکهای امریکا بشوند، حق درخواست پناهندگی را از دست خواهد داد.

این تنظیمات که شامل کودکان نیز می باشد، امروز مرعیت خواهد یافت.