توافق محرمانه مرگ، خامنه ای کارفرمای جدید طالبان

مهرداد شاکری


سفر هیات طالبان به ایران
قطعا مقاصد پیدا و پنهان شوم زیادی را
با خود به همراه خواهد داشت
صلح در افغانستان در طی چند دهه گذشته
همواره خواست اصلی مردم مظلوم افغانستان بوده است
اما ثبات افغانستان و صلحی فراگیر و دائمی
خلاف خواسته قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است
صلح در افغانستان به مذاق رهبران ایران هم خوش نمی آید
رهبر ایران برای پیشبرد سیاست ترویج تروریسم منطقه ای و فرامنطقه ای خود
به کشورهایی جنگ زده و بحران زده در همسایگی خود نیاز دارد
نمایندگان طالبان در جریان سفر اخیر خود به ایران
با رهبر ایران در پشت پرده برای ناامن کردن منطقه
و تهدید نیروهای امریکایی و خارجی در افغانستان به توافق رسیده اند
طالبان زین پس ماهیانه حداقل ۵۰ میلیون دلار
از ایران کمک تسلیحاتی و مالی دریافت خواهد کرد
خامنه ای به عنوان کارفرمای جدید طالبان در منطقه
بابت هر عملیات ترور یا انفجاری که طالبان با دستور وی در منطقه انجام می دهد
مبلغی را به عنوان پاداش علاوه بر بودجه سالیانه به آنان پرداخت خواهد کرد
خامنه ای همچنان دارد خون میریزد و به ریش همه دنیا میخندد