تورم ۱۷۰ درصدی حاصل عملکرد دولت

مهرداد شاکری

در حالی که آمارهای رسمی مراکز دولتی از تورم ۳۵ درصدی در سال ۹۸ روایت دارد اما طی بررسی های پرفسور استیوهانکه اقتصاددان برتر دنیا میزان تورم واقعی در ایران ۱۶۹ درصد می باشد که نشان از فریب دولت در ارائه امار صحیح و همچنین وضعیت وخیم اقتصادی کشور و مردم می باشد
اینکه مردم قدرت خرید حداقل های زندگی را هم ندارند واقعیتی است انکارنشدنی که ماحصل عملکرد غلط اقتصادی دولت و حاکمیت می باشد
دولت و حاکمیت مردم را به امان خدا رها کرده اند و مردم در زیر فشار تورم در حال له شدن می باشند