تولید ملی فرمایان چرا خود کمتر مصرف نمی کنند؟


راه سبز امید

تولید ملی فرمایان از خود شروع کنند

و خودرو ملی مصرف کنند

تا دیگران هم به ایشان اقتدا کنند.

پارچه حریر اعلای ردا و عبا و قبا و عمامه را هم می شود با تاسی به گاندی از تولید ملی مصرف کرد.

گاندی حرف نزد و عمل کرد و با دوک نخ ریسی اش استعمار انگلیس را به زانو در آورد.

آقایانی که عمل در آوردن چربی شکم های برامده از مال حرام و پروستات پرکار و زایمان زنانشان را هم در بیمارستانهای لندن و آلمان انجام می دهند

چگونه مردم محروم زیر خط فقر را به مصرف تولید ملی دعوت می کنند؟

مردمی که قدرت خرید شان فقط در حد مصرف تولیدات بنجل چینی و گوشت یخی برزیلی صفی و برنج هندی است.

تولید ملی کجا و انها کجا؟

تولید ملی ما مال عراق و سوریه و لبنان و روسیه است.

تولید ایرانی بر ایرانی حرام است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام