توهمات سرداران

 

راه سبز امید

 

سرداری گفته که خلیج فارس را برای امریکاییها به خلیج خوکها

و دیگری گفته به باتلاق گاوخونی تبدیل می کنیم.

می پرسم آیا همانطور که در کربلای ۴ اروند را برای جوانان ایرانی به دریای خون تبدیل کردید؟

یا همانطور که در سوریه از برابر اسراییلیها پا به فرار گذاشتید؟

ایا سرداران نمی داند که ماجرای خلیج خوکها را تهدید موشکی روسیه بر علیه امریکا و به حمایت از کوبا بوجود آورد

در حالیکه اکنون روسیه در خاک سوریه نه تنها حاضر نیست به حمایت از ایران یک موشک بر علیه پایگاههای موشکی و هواپیماهای مهاجم اسراییلی به پایگاههای ایرانی شلیک کند

بلکه به ایران و سوریه هم اجازه شلیک موشک نمی دهد.

همچنین از این سرداران لاف زن باید پرسید سربازان جان بر کف و شهادت طلب شما چه کسانی و کجا هستند؟

اینجا کسی را نمی بینم به جز عده ای مفتخور شکم چران که شکمهای شان را از مال حرام پرورده و بنده زر و زور و اهل تزویرند.

دیگر آن ممه را لولو برد که در کربلای ۴ با خون جوانان وطن دریای خون به راه اندازند تا دشمن را فریب دهند.

سرداران متوهم اگر بر روی شیعیان جان بر کف افعانی و یمنی و عراقی حساب باز کرده اند

باید بدانند که انها هم دست ایشان را خوانده

و دیگر حاضر نیستند جان شیرین و آخرت شان را برای دنیای ایشان و بر سر قمار بازنده آنها بر کف دست نهند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما