توهمی به نام مردم در ذهن احمدی نژاد

✍️اکبر جباری

احمدی‌نژادیها، عدم استقبال مردم از تجمع مضحک نیمه شعبان در مقابل خانه احمدی نژاد را توجیه میکنند که دیر اطلاع رسانی شده بود.

برای ۲۲ بهمن هم که از دو هفته قبل فراخوان تجمع داده بودند، کلا ۲۰۰ نفر هم جمع نشد.

آنها هنوز نمی‌فهمند که فرق است بین “دعوت مردم” و “رفتن بین مردم”.

اولی (دعوت مردم) نشانگر کنش‌مند بودن است. یعنی کسانی که به دعوتت پاسخ میدهند و می‌آیند، بطور فعال، پای تو می‌ایستند. آنها قدرت واقعی یک جریان را نشان میدهد.

اما وقتی تو میروی یک شهری یا روستایی و مردم پشت سرت راه می‌افتند، چنانکه برای محمدرضا پهلوی هم وقتی میرفت شهری، همینطور جمع می‌شدند، هیچ معنای کنشگری و ایستادگی ندارد.

مردمی که برای تماشای یک مردسیاسی یا یک حاکم جمع میشوند، برای تماشای یک معرکه‌گیر که زنجیر پاره میکند نیز جمع میشوند. انها شیفته یا سینه‌چاک مرد معرکه‌گیر نیستند. انها فقط دوست دارند به تماشای چیزی بنشینند که به شهر و روستایشان آمده. فقط همین.

احمدی نژاد بواسطه عدم فهم همین امور دچار دیلوژن شده است و حقیقتا میپندارد که مردم شیفته‌اش هستند.