تکنیک فرصت طلبان

یکی از تکنیک‌های افراد فرصت طلب این است که در هنگامهٔ اواخر هشت سالهٔ دولت و اتمام فرصت‌ حضور در دولت ، شروع به ایجاد تنش و طرح مطالبی می‌کنند که به طبع دولت بعدی خوش‌آیند بوده و مطلب طرح شدهٔ آن‌ها موجب نقد از جانب کسانی بشود که دولتِ در حال انتقال، از آن‌ها متمایز است.

و همین نقدها و هجمه‌ها به مطلب موهن چنین فرصت طلبانی، زمینهٔ نزدیک شدن اینگونه افراد به دولت بعدی گردیده و موجب تقرب به موقعیت جدید در دولت آینده شود.

در دولت روحانی افراد فرصت طلبی که از وضعیت مقبولیت اصلاحات بهره‌مند شده و خود را به دولت نزدیک و به هدف خود که گرفتن پست بود رسیدند، (و هیچ بویی هم از تفکر اصلاح نبرده بودند) اکنون که دولت در حال انتقال است این اشخاص به گفتار و سخنانی روی آورده‌اند که موجب حفظ موقعیت آن‌ها در دولت بعدی گردد.

برخی از این اشخاص با توئیت ، مصاحبه، حضور در رسانه‌های مختلف، با طرح موضوعات در رسانه‌ها برای حضور در دولت بعد ، پست‌هایی را که فرصت طلبانه بدست آورده‌اند، قصد دارند فرصت طلبانه نیز آن را حفظ کنند و یا در نقش دیگری مجددا در حوزهٔ قدرت محفوظ باشند!

چنین اشخاصی با ایجاد جنجال و برخی سخنان چاپلوسانه و توهین به منتقدین و اصلاح طلبان می‌خواهند جایی در دولت باز کنند! جالب است این‌ها همان کسانی هستند که در دولتی که اصلاحات آن را برایشان مهیا کرد، موقعیت و پست گرفته بودند.

مبارزه با فرصت طلبان در همهٔ جناح‌ها و همه دولت ‌ها باید سرلوحه امور قرار گیرد؛ چنین اشخاصی افراد خطرناکی هستند که حتی ابایی ندارند به کسانی که انتقاد از عملکرد مثلاً وزارت بهداشت و یا از واکسن خاصی انتقاد می‌کنند، پفیوز خطاب کنند!

این اشخاص تصور می‌کنند با این حربه‌ها جایی در دولت بعدی پیدا می‌کنند! اگر چنین شود، چنین اشخاصی هر دولتی را با مشکل مواجه خواهند کرد؛ چرا که فرصت طلب شخص قابل اعتمادی برای هیچ دولت و نظامی نیست! / تحلیل اجتماعی